• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ZADANIA PORADNII

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna na terenie Poradni odbywa się


w poszczególnych działach uwzględniających wiek dziecka


i specyficzne dla danego okresu rozwojowego trudności.

 

 

 

Dział opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszy

 

Na pracowników działu składa się zespół psychologów i pedagogów pracujących na rzecz małego dziecka. Zajmujemy się diagnozą, wczesnym wykrywaniem zaburzeń rozwojowych, terapią i wspieraniem rozwoju dzieci od urodzenia do 7 roku życia lub do czasu podjęcia nauki szkolnej. Udzielamy porad wychowawczych i wspieramy rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, na jakie napotykają towarzysząc dziecku w pierwszych, bardzo ważnych dla dalszego rozwoju, latach.

 

Do głównych zadań działu należy:

 

 1. Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna:

 • ocena poziomu rozwoju psychomotorycznego;

 • diagnoza możliwości intelektualnych, zaburzeń emocjonalnych, trudności wychowawczych;

 • badanie modelu lateralizacji;

 • przesiewowe badania lateralizacji i słuchu fonemowego prowadzone na terenie placówek;

 1. Sporządzanie opinii po badaniach.

 2. Orzekanie o odpowiednich formach kształcenia i formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 3. Terapia psychologiczno-pedagogiczna:

 • terapia zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych;

 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;

 • indywidualne zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka;

 • terapia usprawniająca zaburzone funkcje wzrokowe i słuchowe;

 • zajęcia rozwijające umiejętności grafomotoryczne;

 • grupowe zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalno - społeczny dzieci (np. grupowe zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne).

 1. Interwencja kryzysowa w przypadkach nagłych, niecierpiących zwłoki.

 2. Indywidualne konsultacje dla rodziców, co do wychowawczego prowadzenia dziecka.

 3. Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi.

 4. Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów z podległych placówek.

 5. Sieć współpracy z placówkami przedszkolnymi.

 6. Spotkania z rodzicami na terenach placówek – prelekcje i warsztaty.

 

 

Z myślą o najmłodszych dzieciach Poradnia dysponuje nowoczesną i w pełni wyposażoną salą diagnostyczno – terapeutyczną.

 

 

Dział opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym

 

Nasz zespół składający się ze specjalistów psychologów i pedagogów, zajmuje się udzielaniem pomocy dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, emocjonalnych, wychowawczych i społecznych. Wspieramy zarówno uczniów, jak również ich rodziców i nauczycieli.

 

Do zadań działu należą w szczególności:

 

 1. Diagnoza trudności szkolnych oraz rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci.

 2. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna przyczyn trudności w uczeniu się, zaburzeń zachowania, trudności wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych.

 3. Indywidualna terapia pedagogiczna.

 4. Indywidualna terapia psychologiczna.

 5. Terapia metodą EEG Biofeedback.

 6. Indywidualne zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalno – społeczny dziecka.

 7. Orzekanie o odpowiednich formach kształcenia i formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 8. Indywidualne konsultacje dla rodziców co do wychowawczego prowadzenia dziecka, (w celu podniesienia jakości sprawowania funkcji rodzicielskich, stymulacji rozwoju dzieci, wsparcia psychologicznego i pedagogicznego).

 9. Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi.

 10. Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców uczniów zdolnych lub mających trudności w nauce.

 11. Poradnictwo rodzinne – psychoedukacja z zakresu problematyki rodzinnej, interwencje i spotkania rodzinne.

 12. Interwencja kryzysowa – grupowa i indywidualna pomoc dla osób po traumatycznych przeżyciach, świadków i uczestników wypadków, świadków i ofiar przemocy; praca nad problemami śmierci bliskich, chorób terminalnych, zachowań suicydalnych oraz innymi.

 13. Doradztwo i konsultacje dla wychowawców, nauczycieli i rodziców w sprawie omawiania szkolnych problemów uczniów.

 14. Zajęcia warsztatowe dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze wg programu „Szkoła Dla Rodziców”.

 15. Zajęcia warsztatowe o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie szkół i poradni.

 

Dział logopedyczny:

 

Zespół specjalistów logopedów udziela pomocy dzieciom diagnozując wady wymowy i wspierając rozwój mowy na każdym etapie rozwoju.

 

Do zadań działu należą:

 

 1. Wczesna diagnostyka poziomu rozwoju mowy.

 2. Prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej.

 3. Wczesna stymulacja rozwoju mowy.

 4. Ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań logopedycznych.

 5. Ustalanie logopedycznego postępowania korekcyjno – terapeutycznego.

 6. Terapia wad i zaburzeń mowy.

  Prowadzenie przesiewowych badań słuchu, mowy prowadzonych na terenie placówek

 7. Indywidualne konsultacje dla rodziców dotyczące rozwoju mowy ich dzieci.

   

 

Dział poradnictwa zawodowego:

 

Prowadzimy metodyczne i merytoryczne wsparcie dla uczniów w zakresie planowania kształcenia
i kariery zawodowej. Pomagamy młodzieży kształtować ich świadomość zawodową poprzez diagnozę predyspozycji edukacyjno – zawodowych, udostępnianie i upowszechnianie informacji o strukturze szkół, sieci placówek oświatowych, kierunkach kształcenia oraz dróg uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Udzielamy pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji oraz uzdolnień ich dzieci i uczniów.

 

Do zadań działu należą w szczególności:

 

 1. Badania diagnostyczne:

 • uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi w wyborze zawodu i kierunku kształcenia;

 • kandydatów do nauki zawodu, którzy nie ukończyli szesnastego roku życia;

 • uczniów z trudnościami w nauce w celu skierowania ich do nauki w gimnazjum przysposabiającym do pracy;

 • uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych pod kątem pomocy w planowaniu kształcenia
  i kariery zawodowej;

 • zajęcia aktywizujące młodzież do samodzielnego wyboru zawodu mające na celu pomoc uczniom
  w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej i konstruowaniu przebiegu kariery;

 • zajęcia grupowe na terenie szkół dla uczniów trzecich klas gimnazjum, dotyczące wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

 • grupowe badania uczniów trzecich klas gimnazjum pod kątem wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;

 • grupowe badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące wyboru kierunku studiów lub szkoły policealnej;

 • diagnoza predyspozycji edukacyjno – zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  w placówkach macierzystych.

 1. Wspieranie działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego poprzez służenie informacjami
  i konsultacjami dla psychologów, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych zatrudnionych
  w szkołach oraz innych nauczycieli

 • współpraca ze Środowiskowym Hufcem Pracy i z przedstawicielami urzędów pracy oraz instytucji rynku pracy w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz rozwoju poradnictwa zawodowego w ramach uczestnictwa w Lubuskim Pakcie na Rzecz Zatrudnienia.

 

Dział orientacji i poradnictwa zawodowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli wyposażony jest w pięciostanowiskową pracownię komputerową dla uczniów oraz w urządzenia audiowizualne. Młodzież ma

możliwość korzystania z banku informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych danemu poziomowi kształcenia – aktualizowanych na bieżąco informatorów o strukturze szkół, sieci placówek oświatowych, kierunkach kształcenia

oraz drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

Poradnia stale współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Wychodząc na przeciw potrzebom środowiska pracownicy poradni udzielają konsultacji dla kuratorów sądowych, pracowników policji i opiekunów społecznych. Na bieżąco współpracują z Urzędem Miasta w Nowej Soli, Starostwem Powiatowym, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci itp. Udzielają pomocy merytorycznej przy konsultowaniu programów profilaktycznych.

 

Regularnie organizujemy i prowadzimy:

 • indywidualne poradnictwo, konsultacje w ramach dyżurów pracowników merytorycznych
  w poradni;

 • konsultacje dla nauczycieli i wychowawców;

 • regularne spotkania konsultacyjno – informacyjne z pedagogami szkolnymi i dyrektorami placówek; spotkania w ramach sieci współpracy i zespołu samokształceniowego;

 • dni pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej na terenie poradni i placówek szkolnych;

 • prelekcje dla rodziców na terenach placówek oraz w poradni.

 

 

 

 

 

Opiniowanie i orzecznictwo

 

 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje następujące opinie:

 

 • Ocena poziomu rozwoju psychomotorycznego, rozwoju mowy dziecka i modelu lateralizacji;

 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;

 • Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;

 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu;

 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce;

 • O potrzebie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;

 • Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego;

 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

 • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych ucznia;

 • Dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;

 • Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

 • Przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;

 • Zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;

 • Brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

 • Inne, określone w odrębnych przepisach.

 

 

W poradni działa również Zespół Orzekający, który wydaje:

 

I. Orzeczenia w sprawie:

 

 1. Kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, w tym:

 • niedosłyszących i słabo słyszących;

 • niewidomych i słabo widzących;

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 • niedostosowanych społecznie.

 1. Indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej).

 2. Indywidualnego nauczania (dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły).

 3. Zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu głębokim)

 

 II. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

W skład Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli wchodzą:

 1. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,

 2. psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,

 3. pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną,

 4. logopeda - opracowujący diagnozę logopedyczną,

 5. lekarz konsultant.

 

Ubiegając się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy:

 • złożyć wniosek o wydanie stosownego orzeczenia lub opinii, w którym uzasadnia się potrzebę objęcia dziecka daną formą pomocy (jeśli dziecko było badane w poradni);

 • w przypadku gdy dziecko nie było wcześniej badane należy złożyć wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych, stawić się wraz z dzieckiem na określone badania specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne w wyznaczonym terminie, a następnie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia;

 • dołączyć do wniosku stosowne zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka (na druku wyznaczonym przez poradnię), wydane przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie, określające istniejącą niepełnosprawność lub zasadność indywidualnego nauczania.

   

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji rodzic zostanie o tym poinformowany osobiście lub pisemnie.

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

 

Niektórzy uczniowie mają prawo do dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Są to dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w nauce;

 • niesłyszące i słabo słyszące;

 • niewidome i słabo widzące;

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (więcej niż jedną niepełnosprawnością);

 • niedostosowane społecznie;

 • zagrożone niedostosowaniem społecznym.

 

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu może nastąpić w oparciu
o orzeczenie lub opinię wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub zaświadczenie lekarskie dostarczane bezpośrednio do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.