• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

       O nas

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Soli jest placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom 
i młodzieży, oraz ich rodzicom i nauczycielom.

 

Organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski.


Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

 

Dyrektorem poradni jest Paweł Zapeński

 

 

Pod opieką Poradni znajdują się dzieci od urodzenia, które nie uczęszczają do żadnej placówki opiekuńczo – wychowawczej, dzieci uczęszczające do przedszkoli,

szkół podstawowych oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Nowej Soli i terenu powiatu nowosolskiego.

 

Zajmujemy się:

 • diagnozą rozwoju psychomotorycznego, intelektualnego, zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych i dydaktycznych;

 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;

 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;

 • pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci;

 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.


Swoje zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozę

 • terapię;

 • konsultacje i poradnictwo;

 • działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną;

 • interwencję w środowisku ucznia;

 • działalność informacyjną.


W poradni zatrudnieni są wykwalifikowani specjaliści z dziedzin psychologii, pedagogiki i logopedii, którzy na bieżąco wzbogacają swój warsztat pracy.

 

Kadrę pracowników merytorycznych stanowi:

 • 10 psychologów (w tym psychoterapeuci i doradcy zawodowi);

 • 3 logopedów (w tym neurologopedzi i surdologopedzi);

 • 8 pedagogów ( w tym tyflopedagodzy, surdopedagodzy, oligofrenopedagodzy, doradcy zawodowi).

W naszej placówce zatrudnieni są również:

 • lekarze konsultanci (neurolog);

 • pracownicy administracyjni;

 • pracownicy obsługi;

 

Korzystanie z pomocy udzielonej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Wizyty nie wymagają skierowań.

 

Po złożeniu wniosku, pracownicy z poszczególnych działów kontaktują się w celu ustalenia terminu spotkania. Wnioski realizowane są w kolejności ich złożenia, dlatego należy

mieć na uwadze okres oczekiwania i w sprawach terminowych złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.

Formularze skierowań na badania znajdują się w każdej szkole u pedagoga szkolnego, w sekretariacie poradni oraz na naszej stronie w dziale DO POBRANIA.

 

JAK WYGLĄDA DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Przebieg spotkania diagnostycznego ?

Prawny opiekun po złożeniu wniosku o przeprowadzenie badania jest informowany telefonicznie bądź listownie o terminie spotkania.

Po wejściu do poradni diagnosta zapyta o dane dziecka oczekującego na diagnozę.

Następnie osoby diagnozujące zaproszą rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli to możliwe bez dziecka do gabinetu.

Pierwsze 20-30 minut to czas przeznaczony na rozmowę z klientami. Będzie ona dotyczyła zgłaszanego problemu, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, rozwoju dziecka, itp.

Kolejna część spotkania to właśnie badanie psychologiczno-pedagogiczno- logopedyczne.

Dziecko pozostaje w gabinecie bez opiekuna. 

Każde dziecko ma prawo poznać cel wizyty i dowiedzieć się, jak sobie poradziło z zadaniami. Dlatego przed rozpoczęciem diagnozy przedstawiamy cel spotkania, a także po zakończeniu informujemy o jego wynikach.

Po skończonej diagnozie psycholog i pedagog ponownie zapraszają opiekuna wraz z dzieckiem i omawiają wyniki badań. Określają przyczyny zgłaszanych trudności. Proponują możliwe formy pomocy.

Jest to czas, w którym opiekun lub dziecko może zadać pytanie, poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii.

Rodzicu nie martw się jeśli nie zapamiętasz wszystkiego będziesz mógł to przeczytać w opinii, orzeczeniu lub informacji.

Zawsze też można skontaktować się telefonicznie z osobami, które pracowały z dzieckiem
i dopytać o to, co nadal jest dla Ciebie niezrozumiałe.

Po przeprowadzonej diagnozie konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku o wydanie opinii lub orzeczenia.

Dla pracy diagnostycznej bardzo istotna jest Opinia nauczycieli uczących o osiągnięciach
i problemach dydaktyczno-wychowawczych dziecka
, o którą rodzic może poprosić wychowawcę (i przynieść na spotkanie). Czasami specjaliści pracujący z dzieckiem za zgodą rodziców występują do szkoły lub przedszkola o przydatne informacje.Tak wygląda typowy pobyt w poradni. Czasami jednak konieczne będzie jeszcze jedno spotkanie (np. diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się).

 

DIAGNOZA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ 

 

            W przypadku diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) oraz dyskalkuli początkowy proces badania jest standardowy (diagnoza psychologiczno-pedagogiczna). Po pierwszym spotkaniu uczeń otrzymuje instrukcję do pracy w domu (np. ćwiczeń w pisaniu z pamięci).

Uczeń ćwiczenia powinien wykonywać przez co najmniej pół roku. Następnie opiekunowie ponownie zgłaszają się na badanie kontrolne, na którym uczeń przedstawia efekty swojej pracy. Dzięki temu pedagog może ocenić dynamikę zmian ,jakie następują. Prowadzenie ćwiczeń w pisaniu z pamięci jest bardzo istotne dla pełnej diagnozy.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się poradnia wydaje na cały okres nauki (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa). Diagnozę można postawić nie wcześniej niż w klasie piątej. Należy jednak pamiętać, że już w czasie nauczania początkowego obserwujemy symptomy dysleksji. Ważne jest, aby już w tym momencie objąć dziecko specjalistyczną pomocą. Dlatego konieczne jest określenie występujących deficytów rozwojowych.

Osoba, u której zdiagnozowano specyficzne trudności w uczeniu się może skorzystać z dostosowania warunków i sposobów przeprowadzenia sprawdzianu pod koniec szkoły podstawowej, egzaminu, maturalnego i zawodowego (zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Co warto zabrać z sobą do poradni jeśli dziecko przejawia trudności w poprawnym lub kształtnym pisaniu:

 • zeszyty szkolne (zwłaszcza z języka polskiego i obcego),
 • świadectwa szkolne z klas I-III,
 • zeszyty ćwiczeń lub karty pracy z klas I-III szkoły podstawowej,
 • zeszyt ćwiczeń w pisaniu z pamięci (na badanie kontrolne),
 • inne formy pracy nad trudnościami (np. Ortograffiti),
 • dyktanda, prace klasowe,
 • opinię nauczyciela polonisty i nauczyciela języka obcego. 


 

STATUT

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.