• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych

W sytuacji epidemii prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na dotychczasowych zasadach w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w podmiotach leczniczych jest niemożliwe m.in. z powodu wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach czy objęcia szpitala kwarantanną.

Ograniczone funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Monitorowaliśmy funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, których działalność nie była ograniczona , w szczególności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Z pozyskanych informacji wynika, że wiele jednostek systemu oświaty, za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność na podstawie innych przepisów, a dzieci i młodzież pozostawały pod opieką rodziców.

Natomiast, w ośrodkach, w których działalność nie została ograniczona, znaczna większość rodziców zdecydowała o zaprzestaniu uczęszczania przez dziecko do przedszkola, szkoły czy placówki.

W związku z tym funkcjonowanie tych ośrodków zostanie ograniczone.

Jednocześnie  rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą uczęszczały do przedszkola, szkoły czy innej placówki z powodu epidemii COViD-19 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W  przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również osobie sprawującej osobistą opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, która nie uczęszcza do szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego z powodu epidemii COVID-19. 

Ograniczenie działalności szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 

Ośrodki te będą nadal zapewniały opiekę i wychowanie oraz oddziaływania socjoterapeutyczne w grupach wychowawczych funkcjonujących w tych ośrodkach. Decyzją rodziców znaczna większość wychowanków przebywa w domach rodzinnych w związku z tym dyrektorzy tych ośrodków mają utrudnione możliwości realizacji podstawy programowej. 

Ograniczenie dotyczy szkół funkcjonujących w ośrodkach socjoterapii.  Szkoły te, są jednak zobowiązane prowadzić kształcenie na odległość lub w inny sposób – uzgodniony z organem prowadzącym. 

Ograniczenie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne będą realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.  

Pracownicy poradni mają w tym czasie również ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki. 

Rozporządzenie wchodzi w życie 6 kwietnia 2020 r.  

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy decyzję o odwołaniu Powiatowej Konferencji Metodycznej p.t. "Problemy współczesnej szkoły, a wypalenie zawodowe nauczycieli", która pierwotnie miała odbyć się w dniu 02.04.2020r.

Jednocześnie informujemy, że planujemy zorganizowanie Konferencji w drugiej połowie października 2020r., natomiast o szczegółach, w tym konkretnej dacie poinformujemy w późniejszym terminie.

Życzymy zdrowia!

Nowa Sól, 16.03.2020r.

Szanowni Państwo

            W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zawieszam edukacyjną działalność w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli w dniach od 16 marca do 25 marca 2020r.

Jednocześnie informuję, że działalność poradni odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa oświatowego i z zachowaniem terminów. Praca związana z wydawaniem opinii i orzeczeń będzie wykonywana zdalnie i systematycznie. Działalność Zespołu orzekającego będzie prowadzona
w przewidzianych terminach w sprawach dotychczas zdiagnozowanych dzieci i uczniów. Pracownicy Poradni pozostają do dyspozycji Dyrektora, który w miarę potrzeb będzie kontaktował się z nimi telefonicznie. Lista z aktualnymi telefonami pracowników pozostaje u Dyrektora.

W poradni czynny będzie sekretariat, w którym na bieżąco będą przyjmowane wnioski od klientów (drogą elektroniczną oraz tradycyjną).

Szczególną uwagę zwrócimy na prowadzenie interwencji kryzysowej w razie potrzeb.

Bez zmian będzie pracowała obsługa Poradni. W tym czasie placówka zostanie dokładnie posprzątana i zdezynfekowana, w tym pomoce do diagnozy i terapii w gabinetach oraz w sali diagnostyczno – terapeutycznej.

Wyznaczono spotkanie pracowników pedagogicznych Poradni na dzień 19 marca 2020 r. w celu ewaluacji podjętych działań i dostosowania ich do zmieniającej się sytuacji.

 Poradnia nie będzie podejmowała działań bezpośrednich z klientami z wyjątkiem interwencji kryzysowych dotyczących dzieci
i młodzieży.

 

Małgorzata Karimow

dyrektor Poradni Psychologiczno-                                                                                                                                                        Pedagogicznej w Nowej Soli

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.